Vuchf3

HF

HF er en af de fire gymnasiale uddannelser (STX, HHX, HTX, HF)

På HF undervises der i fag fra C til A niveau.

- A-niveau svarer til 3 år i gymnasiet
- B-niveau svarer til 2 år i gymnasiet
- C-niveau svarer til 1 år i gymnasiet.

Med en HF kan du søge ind på korte, mellemlange uddannelser

Drømmer du om at blive pædagog, socialrådgiver eller vil du gerne være folkeskolelærer eller have en anden videregående uddannelse, så åbner fag fra VUC eller en hel HF eksamen et utal af muligheder for dig.

På VUC Djursland er der både i Grenaa og Hornslet mulighed for at læse fagene som enkeltfag. Hvis du læser enkeltfag, er det muligt at sammenstykke en hel HF eksamen eller en fagpakke, der giver adgang til at søge optagelse på f.eks. pædagog- eller socialrådgiveruddannelsen.

Herunder finder du information om optag og skemaerne for HF-enkeltfag i Grenaa og Hornslet. Hvis du vil starte på HF-enkeltfag skal du tage kontakt til en studievejleder .

HF Enkeltfag

 

VUC Djursland tilbyder følgende HF enkeltfag. Se skemaerne for information om hvornår de udbydes.

Parallelundervisning

En del af fagene herover kører som parallelundervisning. Det giver mulighed for, at læreren kan undervise på tværs af afdelinger i 2 lokaler ad gangen. Det betyder, at vi kan tilbyde flere fag og hold med få kursister i både Grenaa og Hornslet. Undervisningen foregår via det sidste nye it-udstyr, så vi kan understøtte den bedste kvalitet for både lærere og kursister.

Parallelundervisning betyder i praksis, at du den ene dag sidder med halvdelen af dit hold i et lokale i Grenaa og modtager undervisning fra en lærer, der befinder sig i Hornslet. Den næste dag vil din lærer undervise fra Grenaa i samme lokale som dig, og den anden halvdel af holdet i Hornslet er så med direkte online.

Læreren starter undervisningen, og du vil tilgå undervisning via din computer fra det tildelte lokale. Du vil have læreren fysisk tilstede mindst én gang om ugen (afhængigt af antallet af timer pr. fag).

Tilrettelæggelse

På VUC Djursland er fagene skemalagt sådan, at du kan vælge dansk A, samfundsfag B, engelsk B og psykologi C og afslutte fagene på 1 år. De 4 enkeltfag kan udgøre en fagpakke, der giver adgang til at søge ind på pædagog- eller socialrådgiveruddannelsen.

Samtidig har du tilstrækkeligt mange timer til, at du kan afslutte en samlet HF eksamen det efterfølgende år, hvis du vælger det.

Økonomi

Du kan søge om SU, hvis du har 23 lektioner pr. uge (17 timer, hvis du har barn under 7 år)

Valgmuligheder

Du kan sammensætte din HF-eksamen, så det passer ind i dine planer og til dine behov.

Hvis du fx søger ind på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, giver en HF-eksamen uden overbygning adgang.  

Søger du ind på en universitetsuddannelse, skal du have en HF-eksamen med et overbygningsforløb.

Du kan derfor sammensætte en samlet HF-eksamen meget fleksibelt. Det betyder f.eks., at kursister med små børn kan tilrettelægge en samlet HF-eksamen over 3 år.

DSC3756
DSC3686

En fuld HF via enkeltfag – en uddannelse i eget tempo

Hf-enkeltfag er til dig, der mangler fag for at komme ind på en videregående uddannelse eller ønsker at sammenstykke en hel hf-eksamen med enkeltfag, hvor man selv bestemmer hvor mange fag man vil følge. Man skal have:

 • dansk A
 • engelsk B
 • matematik C
 • biologi C, geografi C, kemi C, historie B, samfundsfag C og religion C. 
 • plus 4-5 valgfag (ét af dem skal være kunstnerisk)

Derudover er følgende obligatorisk:

 • Større Skriftlig Opgave (SSO) som typisk skrives i ét fag (B-niveau) efter eget valg.
 • Eksamensprojekt (EP) er et tværfagligt projekt, som udarbejdes i to fag efter eget valg. Det afsluttes med en mundtlig eksamen.

Fagpakker

På VUC Djursland er det muligt at tage enkeltfagene som en fagpakke kun på ét år, der giver adgang til uddannelser som pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske og bioanalytiker, hvis man søger optagelse i kvote 2.

De fag, der tilbydes i en fagpakke er dansk A, engelsk B, samfundsfag B, psykologi C.

Tager du en 1-årig hf-pakke får du deltagerbetalingen retur, når du har bestået eksamen, men kun for de fag, der indgår i pakken.

Vær opmærksom på adgangskravene til den videregående uddannelse, du søger ind på. Der kan fx være krav om erhvervserfaring. Derfor er det vigtigt, at du selv undersøger, om der er andre krav ud over de faglige.  Hvis du ikke bliver optaget på drømmestudiet i første omgang, er det muligt i stedet at tilmelde dig de resterende enkeltfag til en samlet HF-eksamen. Så bliver du endnu bedre rustet til at søge optagelse på en videregående uddannelse.

Hf-enkeltfag: Dansk som andetsprog A (DSA)

Har du et andet modersmål end dansk, kan du sagtens stadig læse HF. I stedet for dansk A-niveau kan du blive tilmeldt dansk som andetsprog på A-niveau.

Dansk som andetsprog på A-niveau tager 2 år, og du kan kombinere det med andre Hf-fag.

Kontakt HF-studievejleder for at høre mere om mulighederne for at kombinere dansk som andetsprog med andre Hf-fag.

Sprogtest før tilmelding

Før du bliver tilmeldt dansk som andetsprog 0-A-niveau, skal du lave en skriftlig test, der viser dit dansksproglige niveau, og om du kan blive optaget på holdet.

Testen er obligatorisk og du tilmeldes gennem vejledningen. Skriv en mail til vd@vucdjursland.dk, og du vil blive kontaktet ift. tilmelding.

Fagets indhold

Dansk sprog, litteratur og medier er fagets kerne, og du får derfor mulighed at træne og forbedre dit sprog både mundtligt og skriftligt, og lærer at udtrykke dig præcist på dansk. Du vil også blive bedre til at læse, analysere og fortolke en masse spændende dansk litteratur og arbejde med medier i forskellige genrer. Du får samtidig viden om den danske litteratur tilbage fra folkeviser og salmer til mere nutidige forfattere.

 • På det sproglige område vil du arbejde med ordforråd og grammatik og lære at argumentere og bruge sproget på forskellig måde.
 • På det litterære område vil du lære at analysere og fortolke tekster fra forskellige tidsaldre og genrer.
 • På det mediemæssige område vil du skulle gennemgå trykte og elektroniske medietekster som aviser og reklamer samt nyheds- og fiktionsgenrer.

HF og ordblindhed

Hos os kan du få ekstra hjælp og støtte, hvis du ønsker HF-enkeltfag og er ordblind. Du får hjælp med det faglige via undervisning i den relevante læse-skriveteknologi fra professionelle ordblindelærere.

Vi målretter forløbet efter dine særlige behov

 • Der indgår elektroniske hjælpemidler i undervisningen, og du får it-programmer, der kan kompensere for dine læse- og skrivevanskeligheder. Nu og i fremtiden.
 • Du får ekstra træning og støtte i at læse, skrive og stave samt støttetimer, så du bliver ekspert i brug af hjælpemidler, som fx Appwriter.
 • Du får adgang til Nota, hvor undervisningsmateriale er tilgængelig i digital form.
 • Du får forlænget tid til eksamen og mulighed for at bruge dine hjælpemidler til eksamen.

Du skal være testet ordblind for at få den særlige støtte. Er du ikke testet, kan du blive testet gratis her på VUC Djursland.

For at kunne starte på HF-enkeltfag skal du have bestået 9. klasses afgangsprøve og have været ude af folkeskolen i mindst ét år.

Praktisk information

Økonomi

Når du læser HF-enkeltfag er der en deltagerbetaling på alle fag, du deltager i. Alle fag koster 550 kr. undtagen erhvervsøkonomi og filosofi, som koster 1400 kr.

Hvis man er en pensionist eller har man i forvejen en videregående uddannelse, så gælder der andre regler og priser.

Kontakt studievejledningen for at høre nærmere.

Optagelseskrav

Du skal have afsluttet folkeskolens 9./10. klasse i dansk og andre væsentlige fag mindst 1 år inden optagelse eller have erhvervet tilsvarende kvalifikationer.

Optagelse sker efter en samtale med en studievejleder. Du skal medbringe eksamensbeviser til samtalen.

SPS

Har du fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan du på VUC Djursland få SPS - Special Pædagogisk Støtte.

Læs mere om mulighederne på siden her.

Dine rettigheder som kursist

Du kan forvente:

 • positive medarbejdere
 • at blive mødt med respekt
 • klare og konstruktive rammer for undervisningen
 • anvendelse af forskellige arbejdsformer
 • koordinering af det skriftlige arbejde
 • at arbejde med skriftlighed på skolen
 • faglige samtaler og evaluering af dit arbejde
 • at lektier og evt. også undervisningsmaterialer og tavlenotater lægges på LUDUS Web
 • at få besked ved aflysning af undervisning via LUDUS Web og sms
 • gode muligheder for at lære noget
 • faglig og personlig udvikling

Du har selv ansvaret for:

 • at indhente udleveret materiale og i det hele taget holde dig orienteret, hvis du har været fraværende
 • at aflevere skriftlige opgaver rettidigt
 • dagligt at holde dig orienteret via LUDUS Web  
 • at holde dig orienteret om eksamensregler og eksamenstidspunkter
 • at blive tilmeldt større skriftlig opgave (SSO) og tværfagligt eksamensprojekt (EP) i tide
 • at holde dig orienteret om din studieaktivitet via LUDUS Web
 • at medbringe bøger, notater, skriveredskaber o. lign., som du skal bruge i undervisningen

Studieordensregler

Et godt og udbytterigt undervisningsmiljø forudsætter, at almindelige normer for god opførsel overholdes. Det betyder blandt andet:

 • at skolen er røgfri - både inde og ude
 • at mødetiderne overholdes
 • at mobiltelefoner ikke er fremme i undervisningstiden
 • at alle medvirker til at holde orden på skolen - fx ved at rydde op efter sig og sætte stole op
 • at man ikke spiser mad i timerne - frugt og grønt undtaget
 • at enhver form for afskrift betragtes som snyd/manglende studieaktivitet
 • at computere/tablets kun bruges til studiearbejde i undervisningstiden og ikke til Facebook mm.
 • at videooptagelse eller fotografering af igangværende undervisning, pauseaktiviteter eller anden aktivitet på skolen, ikke er tilladt uden tilladelse fra de involverede parter
 • at skolen forventer, at alle bidrager til et positivt undervisningsmiljø. Mobning er derfor uacceptabelt!
 • at undervisningsmateriale, der udlånes af skolen, afleveres umiddelbart efter, at undervisningen/eksamen er afsluttet. Ved udmeldelse før undervisningen er slut, afleveres det lånte materiale straks
 • at indtagelse og salg af stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning
 • at indtagelse af alkohol eller fremmøde i beruset tilstand er forbudt

Ved overtrædelse af ordensreglerne træffer forstanderen afgørelse om sanktioner, som i værste fald kan betyde bortvisning.

Fravær og studieaktivitet

Hvis du er forhindret i at deltage i undervisningen, skal dine lærere informeres herom i LUDUS Web - brug taleboblefunktionen. Har du ikke mulighed for at give besked i LUDUS Web, skal du ringe til kontoret.

Alle former for fravær medregnes som fravær, herunder hvis man møder for sent eller forlader undervisningen før tid. Dette gælder uanset årsagen til fraværet, og uanset at fraværet er velbegrundet. Evt. planlagt fravær meddeles læreren i god tid og skrives ind i LUDUS Web.

Ved fravær er man selv ansvarlig for at orientere sig om holdets arbejde.

VUC Djursland har ret til at kræve lægeerklæring af kursister ved langvarigt eller hyppigt fravær. Lægeerklæringen betales af kursisten.

Husk, at en betingelse for at få SU er, at du er studieaktiv og går til prøve og eksamen.

Du skal deltage i undervisningen som aktiv og ansvarlig medspiller:

 • du skal være studieaktiv og tage medansvar i den samlede undervisningstid – også den del der ikke er skemalagt, men planlagt med andre tilrettelæggelsesformer.
 • du skal aflevere de skriftlige og mundtlige opgaver til tiden. Kvalitativt og kvantitativt skal de følge de krav, der er fastsat.
 • du har pligt til at deltage i ekskursioner med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 100 kr. pr. døgn pr. deltager, da ekskursioner indgår i undervisningen.

Lærere, studievejledere og hf-leder følger med i din studieaktivitet. Studieaktiviteten vurderes løbende hen over skoleåret og bedømmes ud fra en helhedsvurdering af fremmøde, aktiv deltagelse og skriftlige afleveringer.

Hvis det skønnes, at du er i fare for at blive erklæret studieinaktiv, har det følgende konsekvenser:  

Du indkaldes til en samtale med en studievejleder, hvor I sammen laver en aftale for det videre forløb. Overholdes denne aftale ikke, vil du blive indkaldt til en samtale med hf-lederen. Dette møde skal ses som sidste chance. Hf-lederen kan ud fra en individuel og konkret vur­dering af din manglende studieaktivitet beslutte, om der skal tages særlige hensyn, eller om din SU skal stoppes. Undlader du at komme til møde med studievejleder, vil du straks blive indkaldt til møde med hf-leder. Undlader du at komme til møde med hf-leder, vil du blive udmeldt.

Vær opmærksom på, at du altid vil blive indkaldt til en samtale med en studievejleder, hvis dit fravær når 10% af det samlede timetal.

Tilmelding til eksamen

 • Du er automatisk tilmeldt dine holds eksaminer. Framelding sker hos hf-lederen.
 • For at gå til eksamen, hvori der indgår forsøg, projekter og rapporter, er det en forudsætning, at sådanne gennemføres og afsluttes inden for den af faglæreren fastsatte tidsfrist.
 • Du informeres om reglerne for rettidigt fremmøde og om konsekvenserne af uretmæssigt at modtage eller give hjælp m.m. Du skal kende og følge de særlige regler, der gælder for at klage over en eksamination.
 • Hvis du udebliver fra eksamen, ikke overholder frameldingsfristen eller til en mundtlig eksamen trækker spørgsmål, men ikke vil eksamineres, indgår det i vurderingen af din studieaktivitet og kan dermed have konsekvenser for din SU.

Klager

 • Du er automatisk tilmeldt dine holds eksaminer. Framelding sker hos hf-lederen.
 • For at gå til eksamen, hvori der indgår forsøg, projekter og rapporter, er det en forudsætning, at sådanne gennemføres og afsluttes inden for den af faglæreren fastsatte tidsfrist.
 • Du informeres om reglerne for rettidigt fremmøde og om konsekvenserne af uretmæssigt at modtage eller give hjælp m.m. Du skal kende og følge de særlige regler, der gælder for at klage over en eksamination.
 • Hvis du udebliver fra eksamen, ikke overholder frameldingsfristen eller til en mundtlig eksamen trækker spørgsmål, men ikke vil eksamineres, indgår det i vurderingen af din studieaktivitet og kan dermed have konsekvenser for din SU.

Større Skriftlig Opgave (SSO)

Hvis du skal have en samlet HF eksamen, skal du skrive en større skriftlig opgave. Du kan hente tilmeldingsskema på kontoret.

Download hele håndbogen til Større Skriftlig Opgave her

Læs brugervejledning fra Netprøver her

Læs Undervisningsministeriets materiale om SSO her

Tværfagligt Eksamensprojekt

Eksamensprojektet er et projektarbejde inden for et tværfagligt emne, der afsluttes med en mundtlig eksamen. Projektet skal omfatte to fag.

Der udarbejdes en synopsis, som danner grundlag for den mundtlige eksamen. Eksamensprojektet laves individuelt

Om projektet

Hvem skal lave projektet?

Du skal lave eksamensprojektet, hvis du afslutter en fuld HF eksamen. 

Hvilke fag?

Du kan vælge fag til eksamensprojektet blandt de fag, du har taget eksamen i, eller som du skal til eksamen i til sommer. Du skal udarbejde projektet på det højeste faglige niveau, som du følger fagene i eller har afsluttet fagene på.

Problemformulering og synopsis:

En problemformulering peger på de spørgsmål, der er projektarbejdets fokus.

Den kan udformes som et spørgsmål, der skal undersøges eller som en påstand/teori, der skal afklares.

Det er fornuftigt at rådføre sig med vejlederne i denne fase, og det er vejlederne, der godkender problemformuleringen.

Problemformuleringen afleveres med vejledernes underskrift

En synopsis indeholder:

 1. Titel på emne og angivelse af indgående fag
 2. Problemformulering
 3. Oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med
 4. En præcisering af projektets konklusioner
 5. Oversigt over hvilke metoder, der er anvendt i arbejdet
 6. En konklusion, herunder evt. formulering af spørgsmål til videre arbejde
 7. En oversigt over anvendte kilder.

En synopsis er en tekst, der ikke kan stå alene. Den fungerer som ”talepapir”, der hjælper til at fastholde den røde tråd i den mundtlige fremlæggelse, og den er åben for uddybninger og tilføjelser.

Synopsen udarbejdes i de sidste 6 uger af undervisningen sideløbende med de almindelige timer og synopsis afleveres på kontoret i 3 eksemplarer

Vejledning

Inden du tilmelder dig, skal du søge vejledning hos faglærerne. I denne fase skal du finde ud af, hvilke fag, der skal indgå og hvilket emne, du ønsker at arbejde med.

Herefter udfylder du en tilmeldingsblanket og sørger for at få faglærernes underskrift.

Som regel får du den faglærer til vejleder, som har underskrevet blanketten, men kurset forbeholder sig retten til at finde en anden vejleder.

Vejlederne medvirker i de næste faser af forløbet:

 1. Når emnet præciseres og fastlægges
 2. Når problemformuleringen udformes
 3. Når synopsis udarbejdes

Du har selv ansvaret for at præcisere emnet, men det er vores erfaring, at det er uhyre vigtigt, at du bruger dine vejledere i alle faser af forløbet.

Vejlederne kan hjælpe med at afgrænse emnet, så det lægger op til fagenes samspil, og så det hverken bliver for snævert eller for åbent.

Det er tilladt at arbejde i forlængelse af et emne, der er behandlet i undervisningen, men du må ikke genbruge dele af tidligere opgaver, og emnet skal indeholde nyt stof eller nye synsvinkler.

Prøve / eksamen

Det er et krav at du har afleveret synopsis, for at kunne komme til den mundtlige prøve.

Eksaminationstiden er 30 minutter pr. eksaminand. Til eksaminationen er den ene af dine vejledere tilstede sammen med en censor, der har det andet fag, du har skrevet opgaven i.

Prøven er individuel og består af eksaminandens præsentation og fremlæggelse af synopsen suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator og censor.

Du skal selv medbringe synopsis og evt. supplerende noter.

Bevis for Fuld HF

På VUC Djursland udstedes et fuldt HF-bevis (opnået via enkeltfag) ikke automatisk. Du er selv ansvarlig for at gøre administrationen opmærksom på, at du bliver færdig og ønsker et fuldt bevis.

Når alle karakterer samles på et fuldt bevis, skal alle tidligere udstedte originale enkeltfagsbeviser afleveres. 

Der må ikke foreligge to originale eksamensbeviser for samme prøve!

Hvis du IKKE har aflagt alle prøver hos os, skal du aflevere dokumentation for de prøver, du har aflagt på andre skoler. Det kan være originale enkeltfagsbeviser eller en underskrevet og stemplet udskrift af eksamensprotokollen fra den pågældende skole.

Vi udsteder hf- beviserne med den kombination af obligatoriske fag og valgfag, der giver det højeste gennemsnit. Hvis du ønsker andre eller flere fag på hf-beviset, skal du afkrydse nederste felt og skrive hvilke fag. Vær opmærksom på, at hvert fag kun kan medtages på et niveau på beviset.

Klik her for at downloade skema til ansøgning om Fuld HF

;