AVU

AVU (Almen VoksenUddannelse) er undervisning for unge og voksne, der har brug for at afslutte eller forbedre fag svarende til folkeskolens 9. og 10. klasse.

Om AVU

AVU er bygget op omkring undervisning for unge og voksne, der har brug for at afslutte eller forbedre fag svarende til folkeskolens 9. og 10. klasse. 

Mange tilmelder sig AVU for at klargøre sig til efterfølgende uddannelse på en EUD (sosu/ teknisk / handel), HF og videregående uddannelser.

Undervisningen er tilrettelagt som enkeltfagsundervisning på 5 niveauer:

 • Basis på niveau med folkeskolens 7. og 8. klasse
 • G på niveau med folkeskolens 9. klasse
 • F på niveau med grundfag F på en erhvervsuddannelse
 • E på niveau med folkeskolens 10. klasse
 • D på niveau med grundfag D på en erhvervsuddannelse

Du begynder på det niveau, der passer til dit behov og forudsætninger. Du kan tage et eller flere fag ad gangen, og du kan kombinere med fag på HF. Du kan også få ordblindeundervisning samtidig med.

Det er muligt at kombinere dit skema, så du både følger fag med fuld tilstedeværelse og fag, hvor undervisningen foregår online/digitalt. På den måde kan vi skræddersy et skema, der dækker lige netop dit behov for fag og niveau.    

Hvis du er fultidsstuderende på AVU, er du berettiget til SU.

Læs mere om økonomi på VUC her.

Hvis du er under 25 år, har du mulighed for følge AVU på VUC, hvis du opfylder visse betingelser.

Læs mere her (pdf-fil med faktark)

Fag på AVU

Kernefag (klik på de enkelte for at læse beskrivelser): 

Kernefagene udbydes og oprettes ift. efterspørgsel og behov. Oprettelse af fag kan derfor variere fra år til år.

Der kan også udbydes tilbudsfag som grundlæggende it, formidling, idræt, billedkunst, latin, livsanskuelse, psykologi samt samarbejde og kommunikation. 

Prøver

Niveau G og D afsluttes med en skriftlig prøve og/eller mundtlig prøve. Den skriftlige prøve fastlægges af ministeriet og ligger fra den 20.-24. maj 2019. De mundtlige prøver ligger fordelt i juni 2019

Niveau F og E afsluttes med en faglig vurdering.

Hvis du ønsker at gå op som selvstuderende til prøverne på AVU, så kontakt en studievejleder. Sidste frist for tilmelding som selvstuderende er fredag den 1. marts 2019.

Regler om aktiv deltagelse og orden på AVU

AT VÆRE STUDIEAKTIV BETYDER, AT DU

 • møder til tiden til alle timer på skemaet både på skolen og virtuelt over Teams
 • deltager aktivt i undervisningen
 • følger lærerens instrukser
 • deltager aktivt i gruppearbejde

FRAVÆR

 • Alt fravær er fravær – ligegyldigt om det handler om sygdom, bussen er forsinket osv.
 • Fravær skal altid meldes ind på LUDUSWEB - inden undervisningen begynder.
 • Ved du, at du får fravær i en kommende periode, så lav aftaler med din lærer og studievejlederen.
 • Længerevarende sygdom eller karantæneforløb skal altid dokumenteres til studievejlederen.

STIGENDE FRAVÆR

Jo bedre kontakt, vi har med dig, jo bedre kan vi hjælpe dig. Hvis du har stigende fravær, forsøger vi altid at kontakte dig pr. telefon eller e-boks. Fravær bliver behandlet og set individuelt.

Hvis dit fravær er stigende, kan følgende ske:

 • din lærer kontakter dig i skolen, via telefon, sms eller Teams.
 • du modtager et brev om dit stigende fravær i E-boks (efter 3 breve udmeldes du)
 • du indkaldes til en samtale med studievejlederen og evt. afdelingslederen, hvor du får mulighed for at forklare din situation.
 • du udmeldes fra VUC, hvis dit fravær ikke forbedres vha. ovenstående indsats, eller hvis vi ikke har kontakt til dig. Ved udmeldelse stopper din SU.

ADFÆRD

Vi forventer, at alle kursister opfører sig som voksne mennesker og viser respekt over for hinanden og de ansatte på VUC. VUC accepterer ikke mobning, og afdelingslederen indkalder til samtale, såfremt VUC vurderer, at der er anledning til det.

VUC Djursland tolererer ingen former for tobak eller rusmidler. Hvis vi observerer, at en kursist er påvirket eller har anden omgang med rusmidler i studietiden, kan det medføre øjeblikkelig bortvisning.

Studieordensregler

Et godt og udbytterigt undervisningsmiljø forudsætter, at almindelige normer for god opførsel overholdes. Det betyder blandt andet:

 • at skolen er røgfri - både inde og ude
 • at mødetiderne overholdes
 • at mobiltelefoner ikke er fremme i undervisningstiden
 • at alle medvirker til at holde orden på skolen - fx ved at rydde op efter sig og sætte stole op
 • at man ikke spiser mad i timerne - frugt og grønt undtaget
 • at enhver form for afskrift betragtes som snyd/manglende studieaktivitet
 • at computere/tablets kun bruges til studiearbejde i undervisningstiden og ikke til Facebook mm.
 • at videooptagelse eller fotografering af igangværende undervisning, pauseaktiviteter eller anden aktivitet på skolen, ikke er tilladt uden tilladelse fra de involverede parter
 • at skolen forventer, at alle bidrager til et positivt undervisningsmiljø. Mobning er derfor uacceptabelt!
 • at undervisningsmateriale, der udlånes af skolen, afleveres umiddelbart efter, at undervisningen/eksamen er afsluttet. Ved udmeldelse før undervisningen er slut, afleveres det lånte materiale straks
 • at indtagelse og salg af stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning
 • at indtagelse af alkohol eller fremmøde i beruset tilstand er forbudt

Ved overtrædelse af ordensreglerne træffer forstanderen afgørelse om sanktioner, som i værste fald kan betyde bortvisning.

;