Eksamensreglement

Reglerne for eksamen på VUC Djursland

Forudsætninger

På HF er du som udgangspunkt tilmeldt eksamen, hvis deltagerbetaling er betalt. Du kan framelde dig sommereksamen senest 15. april.

På AVU er du som udgangspunkt tilmeldt de skriftlige og mundtlige prøver, så snart du er tilmeldt et G- eller D-modul. Hvis du er selvstuderende på AVU, skal du tilmelde dig senest udgang af marts måned.

Selvstuderende på HF skal tilmelde sig senest den 1. April. Såfremt den 1. april er en helligdag er fristen den første efterfølgende hverdag.

Selvstuderende på FVU tilmelder sig senest 2 uger før prøveafholdelse.

Ved frafald eller bortvisning fra undervisning efter denne frist kan en kursist tilmelde sig eksamen ved omgående henvendelse.

Mødetidspunkt

senest 30 minutter før din eksamensstart for skriftlig eksamen.

Ved mundtlig eksamen senest 1 plads før dit aftalte starttidspunkt 

Sygdom

Sygdom på eksamensdagen skal hurtigst muligt samme dag meddeles skolen.

Hvis du bliver syg i ugen for større skriftlig opgave eller ved tværfagligt eksamensprojekt, kan du enten få forlænget afleveringsfristen eller aflægge prøven i sygeeksamensperioden. Du skal kontakte skolen omgående, hvis du bliver syg.

Skolen sender dig en tilmelding til sygeeksamen, som du bedes returnere senest 3 dage før sommerferien.

Der kræves en lægeattest , hvis der skal afholdes sygeeksamen, eller du skal have forlænget afleveringsfristen. Du skal selv betale for lægeattesten. Skema til udfyldelse og aflevering sammen med lægeattest kan downloades her.

På AVU tilbydes der ikke sygeeksamen.

For sent til skriftlig eksamen:

Kursister, der kommer efter eksamens begyndelse, vil som udgangspunkt ikke kunne deltage i prøven. Forstander træffer afgørelsen. Selv om du får lov til at deltage, får du ikke længere tid til prøven.

For sent til mundtlig eksamen:

Du kan ikke forvente at blive eksamineret umiddelbart efter dit fremmøde. Såfremt forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du i de fleste tilfælde blive eksamineret som dagens sidste eksaminand.

Udeblivelse 

Udebliver du fra eksamen, kan du tidligst komme til eksamen igen ved næste ordinære eksamenstermin. Normalt vil det da blive som selvstuderende.

Snyd

Det er ikke tilladt at give eller at modtage hjælp eller blot at forsøge herpå. Det betragtes ligeledes som snyd, hvis du prøver på at anvende ikke tilladte hjælpemidler. 

Din faglærer oplyser om hjælpemidler

Konstateres det, at du har snydt, vil du omgående blive bortvist fra eksamen. 

Det er ikke tilladt at medbringe mobiltelefon eller nogen form for musik, spil, el lign. til forberedelse eller eksamen.

Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under forberedelse eller til eksamen.

Hvis en eksaminand er til prøve i et fag på grundlag af en gruppeopgave, må de øvrige i gruppen ikke være til stede i lokalet, før de er blevet eksamineret.

Ved bortvisning bortfalder den pågældende karakter. Der vil ikke være mulighed for at deltage i en prøve på ny før efterfølgende ordinære eksamenstermin.

Eksamen påbegyndes:

  • Når uddelingen af den skriftlige opgave er begyndt.
  • Når eksamensspørgsmålet er trukket.
  • Når opgavetitlen er udleveret ved en større skriftlig opgave eller eksamensprojekt.

Når eksaminationen er begyndt, skal der gives en karakter, uanset forløbet. Eneste undtagelse er opstået sygdom under eksaminationsforløbet.

Regler for ophold i eller uden for eksamenslokalet 

Af hensyn til de kursister, der er til eksamen, er støjende og generende adfærd uden for eksamenslokaler ikke tilladt.

Der må kun være en person uden for eksamenslokalet ved mundtlig eksamen, nemlig den næste i rækkefølgen. Alle andre kan opholde sig i kantinen eller i fællesrummet.

Ved færdiggørelse af hel HF-eksamen er der plads til pårørende i kantinen.

Eksamensforløbet, skriftlig eksamen

Du skal blive på den anviste plads ved skriftlig eksamen.

Du må ikke modtage hjælp eller anvende andre hjælpemidler end de tilladte.

Skolen udleverer specielt papir til alle eksaminer. Under eksamen kan du ved at række hånden op få mere papir.

Du må først se prøvetekster m.m. ved prøvens begyndelse. Prøveteksten må først bringes uden for eksamenslokalet, når prøven er helt afsluttet.

Skal du forlade lokalet under prøven, må det kun ske under ledsagelse af en tilsynsførende.

Hjælpemidler

Hjælpemidler kan normalt ikke påregnes udlånt af skolen.

Du skal selv medbringe skrivematerialer, lommeregner, evt. tilladte hjælpemidler som ordbøger, lærebøger mv. – Spørg din lærer.

Som udgangspunkt er anvendelse af hjælpemidler tilladt, hvis ikke der er angivet begrænsninger i fagets læreplan

Computer

Hvis du vil skrive på computer ved eksamen, skal du have været til ”terminsprøve”. På den måde er du sikker på, hvorledes eksamen skal foregå, og hvordan situationen påvirker dig.

På selve eksamensdagen har du selv det fulde ansvar for :

  1. at du kan anvende skolens programmer
  2. at du får gemt dit arbejde
  3. at du får udskrevet dit arbejde 

Skolen er altså ikke ansvarlig for eventuelle nedbrud før og under eksamen.

Opgavekontrol

Du skal selv kontrollere, om den udleverede opgave er den rigtige - tjek fag, dato, antal sider og bilag.

Aflevering, skriftlig eksamen

Materiale afleveret til bedømmelse skal udføres med skrift, der er tydelig og læselig.
Alle afleverede materialer skal være forsynet med navn, hold, kursistnummer , dato. Alle ark skal være nummererede og forsynet med navn .

Du er selv ansvarlig for, hvad du ønsker at aflevere til bedømmelse. Begrebet kladde eksisterer ikke mere.

Du skal med din underskrift bekræfte, at opgaven er lavet uden uretmæssig hjælp.

Afslutning, skriftlig eksamen

Intet materiale må fjernes fra eksamenslokalet, før prøven er afsluttet.

Eksamenslokalet må ikke forlades, før besvarelsen er afleveret, og tilladelsen er givet af tilsynet.

Af hensyn til de øvrige eksaminander må ingen forlade eksamenslokalet i de sidste 30 minutter af en prøve.

Tilsyn

Der skal normalt være mindst 2 tilsynsvagter ved skriftlig eksamen, hvis der er to eller flere eksaminander.
Ved gruppeforberedelse til mundtlig eksamen, hvor hver gruppe sidder i eget lokale, skal der være mindst 1 gangvagt pr. etage.

Overtrædelse af reglementet

Sker der under prøven en overtrædelse af reglementet, eller udvises der forstyrrende adfærd, kan du bortvises, og prøven kan normalt ikke bedømmes. 

Sygeeksamen og omprøver

Skal du til sygeeksamen eller omprøve, får du brev om det efter eksamensperiodens afslutning, dvs. umiddelbart inden sommerferien.

Klageregler

Klager skal indgives til skolen inden 2 uger efter, at karakteren er meddelt. Til brug for klagesagen skal eksaminanden have udleveret kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse.

Klager skal være skriftlige og begrundede og kan vedrøre eksaminationsgrundlaget, eksamensforløbet eller bedøm-melsen. Skolen meddeler afgørelse herom hurtigst muligt.

Klager over skolens afgørelser skal ske til skolen senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt. 

Produkt

Når der ved en praktisk prøve udfærdiges et produkt, har kursisten ejendomsretten, hvis denne ønskes inden for 2 måneder efter bedømmelsen. 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr 343 af 08/04/2016  om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser