Fastholdelsesstrategi

På VUC Djursland arbejder vi med at skabe rammerne for et godt uddannelses- og studiemiljø, der kan rumme de mange forskellige kursister, vi har.

Det betyder, at der skabes en klasserumskultur, der er baseret på fællesskab, samarbejde, tolerance, gensidig lydhørhed og forståelse. Den enkelte skal sikres et individuelt råderum under ansvar for det fælles arbejde.

Den enkelte kursist skal føle sig respekteret, synlig og nødvendig for det fælles arbejde. Læreren skal stille tydelige krav til kursisternes indsats og give feed-back, der viser, i hvilken grad den enkelte opfylder kravene. Læreren skal ligeledes vise forståelse og fleksibilitet over for den enkelte kursist.

Undervisning i studieteknik er en integreret del af uddannelsen, og der er mulighed for værkstedstimer.

Frafaldstruede

Erfaringerne viser, at det er vigtigt med en hurtig indsats. Derfor reageres der hurtigt på fravær. Læreren reagerer i første omgang og giver besked til studievejlederen, hvis der er brug for yderligere samtale.

Studievejlederen indkalder til samtale, så evt. problemer kan klarlægges og så vidt muligt afhjælpes.

Såfremt fraværet fortsætter, orienteres afdelingslederen, som indkalder til fraværssamtale, der kan resultere i en skriftlig advarsel og evt. framelding.

Også manglende skriftlige afleveringer kan være et tegn på problemer. Derfor tilbydes der på HF ekstra lærerhjælp til kursister, der mangler to afleveringer.

Skolen indsamler løbende data om fravær og årsager hertil, så indsatsen kan forbedres løbende.

Fastholdelsesprojekt 2013-2014

VUC Djursland gennemførte i perioden i 2013 og 2014 projektet Mening, fastholdelse og retning med et samlet tilskud på 900.000 kroner fra satspuljemidlerne fordelt af Ministeriet for Ligestilling og Kirkes pulje til fremme af ligestilling.

LÆS RAPPORTEN

;