Eksamensreglement

Forudsætninger

På HF er du som udgangspunkt tilmeldt eksamen, hvis deltagerbetaling er betalt. Du kan framelde dig sommereksamen senest 15. april.

På AVU er du som udgangspunkt tilmeldt de skriftlige og mundtlige prøver, så snart du er tilmeldt et G- eller D-modul. Hvis du er selvstuderende på AVU, skal du tilmelde dig senest udgang af marts måned.

Selvstuderende på HF skal tilmelde sig senest den 1. April. Såfremt den 1. april er en helligdag er fristen den første efterfølgende hverdag.

Selvstuderende på FVU tilmelder sig senest 2 uger før prøveafholdelse.

Ved frafald eller bortvisning fra undervisning efter denne frist kan en kursist tilmelde sig eksamen ved omgående henvendelse.

Mødetidspunkt

senest 30 minutter før din eksamensstart for skriftlig eksamen.

Ved mundtlig eksamen senest 1 plads før dit aftalte starttidspunkt 

Sygdom

Sygdom på eksamensdagen skal hurtigst muligt samme dag meddeles skolen.

Hvis du bliver syg i ugen for større skriftlig opgave eller ved tværfagligt eksamensprojekt, kan du enten få forlænget afleveringsfristen eller aflægge prøven i sygeeksamensperioden. Du skal kontakte skolen omgående, hvis du bliver syg.

Skolen sender dig en tilmelding til sygeeksamen, som du bedes returnere senest 3 dage før sommerferien.

Der kræves en lægeattest , hvis der skal afholdes sygeeksamen, eller du skal have forlænget afleveringsfristen. Du skal selv betale for lægeattesten. Skema til udfyldelse og aflevering sammen med lægeattest kan downloades herunder.

På AVU tilbydes der ikke sygeeksamen.

Download skema til sygemelding

For sent til skriftlig eksamen:

Kursister, der kommer efter eksamens begyndelse, vil som udgangspunkt ikke kunne deltage i prøven. Forstander træffer afgørelsen. Selv om du får lov til at deltage, får du ikke længere tid til prøven.

For sent til mundtlig eksamen:

Du kan ikke forvente at blive eksamineret umiddelbart efter dit fremmøde. Såfremt forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du i de fleste tilfælde blive eksamineret som dagens sidste eksaminand.

Udeblivelse 

Udebliver du fra eksamen, kan du tidligst komme til eksamen igen ved næste ordinære eksamenstermin. Normalt vil det da blive som selvstuderende.

Snyd

Det er ikke tilladt at give eller at modtage hjælp eller blot at forsøge herpå. Det betragtes ligeledes som snyd, hvis du prøver på at anvende ikke tilladte hjælpemidler. 

 • Din faglærer oplyser om hjælpemidler
 • Konstateres det, at du har snydt, vil du omgående blive bortvist fra eksamen. 
 • Det er ikke tilladt at medbringe mobiltelefon eller nogen form for musik, spil, el lign. til forberedelse eller eksamen.
 • Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under forberedelse eller til eksamen.
 • Hvis en eksaminand er til prøve i et fag på grundlag af en gruppeopgave, må de øvrige i gruppen ikke være til stede i lokalet, før de er blevet eksamineret.
 • Ved bortvisning bortfalder den pågældende karakter. Der vil ikke være mulighed for at deltage i en prøve på ny før efterfølgende ordinære eksamenstermin.

Eksamen på HF-enkeltfag

Generelt

Dette reglement dækker både skriftlige og mundtlige eksamener. Alle eksamener afvikles efter 2017-bekendtgørelsen.

 • Er du i tvivl om noget, så spørg dine lærere, der selvfølgelig også har pligt til at informere dig om eksamen i netop deres fag.
 • Du skal aflevere din telefon til en eksamensvagt / din eksaminator i fuldstændigt slukket tilstand. Det er ikke nok at sætte på lydløs eller lignende. Du kan hente din telefon, når den samlede eksamen er slut, og en eksamensvagt giver tilladelse.
 • Du skal selv sørge for at medbringe pc til de eksamener, hvor du må bruge den. Du skal selv sørge for, at alle chatfunktioner mm. er lukket ned. Du skal slå internettet fra, med mindre det er tilladt til eksamen i det konkrete fag. Det er desuden dit ansvar, at din pc er fuldt opdateret og klar til brug.
 • Du skal møde i god tid før eksamensstart. Til skriftlig eksamen betyder det senest kl. 8.30. Til mundtlig eksamen mindst 15 minutter før.

Dette må du IKKE i forbindelse med din eksamen:

 • Al kommunikation med andre er forbudt. Det gælder både direkte og online kommunikation.
 • Al brug af internet er forbudt, med mindre det er en tilladt del af eksamensformen i det konkrete fag.

Der er følgende sanktionsmuligheder i forbindelse med snyd:

 • Bortvisning fra eksamen.
 • Hvis du har en eller anden form for funktionsnedsættelse, fx fysisk handicap, ordblindhed, diagnose eller lignende, kan du søge om at gå til eksamen på særlige vilkår. På den måde kan du afhængigt af din funktionsnedsættelse få dispensation til at bruge bestemte hjælpemidler. Du skal søge om dispensation, så hold øje med frister på skolen, og her skal du overholde de deadlines, der anvises.

Særligt om skriftlig eksamen:

Ovennævnte generelle regler gælder også for skriftlig eksamen. Derudover skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal selv medbringe pc og et tomt usb-stik til besvarelse af eksamensopgaven. Det er dit ansvar, at pc’en har de rigtige programmer, og at den er opdateret og fungerer. Hvis din pc ikke virker, skal du fortsætte eksamen med papir og blyant.
 • Det er dit ansvar at gemme løbende på dit usb stik, så du har de nyeste udgaver i tilfælde af computernedbrud, strømsvigt e.l.
 • Du må ikke anvende hjælpeprogrammer e.l., med mindre de er tilladt i det konkrete fags prøveform, eller med mindre du har dispensation til at anvende dem.
 • Du er selv ansvarlig for, at du ikke bruger forbudte hjælpemidler eller på anden vis bryder eksamensreglementet. Du bekræfter personligt (vha. underskrift eller i Netprøver), at du ikke snyder, og at din opgave ikke indeholder plagiat. Det er dit ansvar at overholde dette.
 • Uanset om du afleverer på papir (fx skriftlig matematik delprøve 1) eller via Netprøver, er du selv ansvarlig for at aflevere de korrekte sider. Navn, kursistnummer, holdid og sidetal skal fremgå tydeligt på alle ark.
 • Og husk nu: Alle former for snyd medfører bortvisning fra eksamen.

 Særligt om Netprøver:  

Ved afvikling af prøver i Netprøver vil du få vejledning og hjælp fra din lærer. Du skal have styr på dette inden eksamen. Er du i tvivl, så spørg din lærer.

 • For at logge på netprøver skal du bruge Unilogin eller nemID. Det er dit ansvar at have styr på det inden eksamen.
 • Du henter din opgaveformulering i Netprøver, og det er også her, du afleverer den. Dog foregår eventuelle delprøver uden hjælpemidler fortsat som papireksamen (delprøve 1 i matematik).
 • Du skal aflevere din besvarelse i pdf-format. Dette skal du øve dig i inden prøven, så du har styr på det i eksamenssituationen.
 • Når du har afleveret og vil forlade prøven, skal du først have tilladelse af en vagt, der kontrollerer i Netprøver, om afleveringen er registreret korrekt.

Matematik skriftlig eksamen (kl. 9-12)

 • Din telefon skal være afleveret i fuldstændigt slukket tilstand.
 • Du må ikke kommunikere med omverdenen.
 • KL. 9.00 Udleveres hæftet, der indeholder både delprøve 1 og 2. Delprøve 1 (kl. 9.00-10.00 for C niveau er helt uden hjælpemidler).

Skolen sørger for et eksemplar per kursist.

 • Din opgaveløsning til delprøve 1 sker på papir. Medbring derfor skriveredskaber, lineal, viskelæder o.l. Husk at du skal underskrive både opgaven og erklæringen på omslaget inden aflevering.
 • Man må gerne gå i gang med delprøve 2, inden den fastsatte tid er udløbet. Hjælpemidlerne må dog først tages frem efter delprøve 1 er indsamlet, og eksamensvagten har givet tilladelse til det.
 • Til delprøve 2 må du anvende din pc, og du må bruge alt materiale fra undervisningen og dine egne noter.
 • Du må ikke forlade din plads, før en vagt har givet tilladelse til det. Du markerer ved at række hånden i vejret.
 • Hvis du forlader eksamen før tid, kan din PC og telefon først hentes efter prøvens afslutning.
 • De sidste 15 min skal man blive siddende på sin plads indtil prøvens afslutning.
 • Delprøve 2 afleveres via Netprøver i pdf-format.

Engelsk på B- samt Dansk på A-niveau (9-14).

 • Din telefon skal være afleveret i fuldstændigt slukket tilstand.
 • Du må ikke kommunikere med omverdenen.
 • Prøven hentes via netprøver. Du logger på netproever.dk vha. Unilogin eller Nemid. Sørg for at have styr på det inden eksamen.
 • Til prøven skal du anvende din pc.
 • Du må ikke forlade din plads, før en vagt har givet tilladelse til det. Du markerer ved at række hånden i vejret.
 • Hvis du forlader eksamen før tid, kan din PC og telefon først hentes efter prøvens afslutning.
 • De sidste 30 min skal man blive siddende på sin plads indtil prøvens afslutning.
 • Prøven afleveres via Netprøver i pdf-format.

 Klageprocedure

Hvis du vil klage over en eksamen, skal du indgive din klage til skolen (afdelingsleder), senest to uger efter du har fået din karakter. Til din klagesag skal skolen udlevere en kopi af den stillede opgave og en kopi af din opgavebesvarelse (ved skriftlige prøver). Din klage skal være skriftlig, konkret og begrundet. En klage kan handle om:

 1. Eksaminationsgrundlaget
 2. Eksamensforløbet
 3. Bedømmelsen

Du får en afgørelse på din klage fra skolen hurtigst muligt. Hvis en klage resulterer i en ombedømmelse, kan det betyde, at du får en lavere karakter. Hvis du vil klage over skolens afgørelse i din klagesag, skal det ske til skolen senest to uger efter, at du har fået besked om afgørelsen. Læs mere om regler for klagesager i eksamensbekendtgørelsens kapitel 10.

Tilsyn

Der skal normalt være mindst 2 tilsynsvagter ved skriftlig eksamen, hvis der er to eller flere eksaminander.
Ved gruppeforberedelse til mundtlig eksamen, hvor hver gruppe sidder i eget lokale, skal der være mindst 1 gangvagt pr. etage.

Overtrædelse af reglementet

Sker der under prøven en overtrædelse af reglementet, eller udvises der forstyrrende adfærd, kan du bortvises, og prøven kan normalt ikke bedømmes. 

Sygeeksamen og omprøver

Skal du til sygeeksamen eller omprøve, får du brev om det efter eksamensperiodens afslutning, dvs. umiddelbart inden sommerferien.

Produkt

Når der ved en praktisk prøve udfærdiges et produkt, har kursisten ejendomsretten, hvis denne ønskes inden for 2 måneder efter bedømmelsen. 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr 343 af 08/04/2016  om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

;