Ofte stillede spørgsmål

Åbningstider

 • HF Grenaa - Vestervej 3
  • Onsdag kl. 11.15-13.15
 • AVU / FVU Grenaa - Vestervej 3

  Onsdag 9.10 - 11.00

 • AVU / FVU Hornslet - Hematoften 1

  Onsdag 9-11 

 • OBU Grenaa og Hornslet

  Vores OBU-koordinator, Charlotte Mosbæk Jensen, er klar til at svare på spørgsmål om alt vedr. ordblindhed. Det kan være spørgsmål om ordblindetest, om optag på vores ordblindehold og om mulighederne for virksomhedshold.

  Du er velkommen til at kontakte Charlotte på mail cm@vucdjursland.dk eller ringe til hende direkte på tlf.: 8758 3343.

  Du kan også ringe til VUCs hovednummer: 8758 3300. Herefter bliver du viderestillet til Charlotte.

Ordensregler

 • Dine rettigheder som kursist

  Du kan forvente:

  • positive medarbejdere
  • at blive mødt med respekt
  • klare og konstruktive rammer for undervisningen
  • anvendelse af forskellige arbejdsformer
  • koordinering af det skriftlige arbejde
  • at arbejde med skriftlighed på skolen
  • faglige samtaler og evaluering af dit arbejde
  • at lektier og evt. også undervisningsmaterialer og tavlenotater lægges på LUDUS Web
  • at få besked ved aflysning af undervisning via LUDUS Web og sms
  • gode muligheder for at lære noget
  • faglig og personlig udvikling

  Du har selv ansvaret for:

  • at indhente udleveret materiale og i det hele taget holde dig orienteret, hvis du har været fraværende
  • at aflevere skriftlige opgaver rettidigt
  • dagligt at holde dig orienteret via LUDUS Web  
  • at holde dig orienteret om eksamensregler og eksamenstidspunkter
  • at blive tilmeldt større skriftlig opgave (SSO) og tværfagligt eksamensprojekt (TEX) i tide
  • at holde dig orienteret om din studieaktivitet via LUDUS Web
  • at medbringe bøger, notater, skriveredskaber o. lign., som du skal bruge i undervisningen
 • Studieordensregler

  Et godt og udbytterigt undervisningsmiljø forudsætter, at almindelige normer for god opførsel overholdes. Det betyder blandt andet:

  • at skolen er røgfri - både inde og ude
  • at mødetiderne overholdes
  • at mobiltelefoner ikke er fremme i undervisningstiden
  • at alle medvirker til at holde orden på skolen - fx ved at rydde op efter sig og sætte stole op
  • at man ikke spiser mad i timerne - frugt og grønt undtaget
  • at enhver form for afskrift betragtes som snyd/manglende studieaktivitet
  • at computere/tablets kun bruges til studiearbejde i undervisningstiden og ikke til Facebook mm.
  • at videooptagelse eller fotografering af igangværende undervisning, pauseaktiviteter eller anden aktivitet på skolen, ikke er tilladt uden tilladelse fra de involverede parter
  • at skolen forventer, at alle bidrager til et positivt undervisningsmiljø. Mobning er derfor uacceptabelt!
  • at undervisningsmateriale, der udlånes af skolen, afleveres umiddelbart efter, at undervisningen/eksamen er afsluttet. Ved udmeldelse før undervisningen er slut, afleveres det lånte materiale straks
  • at indtagelse og salg af stoffer medfører øjeblikkelig bortvisning
  • at indtagelse af alkohol eller fremmøde i beruset tilstand er forbudt

  Ved overtrædelse af ordensreglerne træffer forstanderen afgørelse om sanktioner, som i værste fald kan betyde bortvisning.

 • Fravær og studieaktivitet

  Hvis du er forhindret i at deltage i undervisningen, skal dine lærere informeres herom i LUDUS Web - brug taleboblefunktionen. Har du ikke mulighed for at give besked i LUDUS Web, skal du ringe til kontoret.

  Alle former for fravær medregnes som fravær, herunder hvis man møder for sent eller forlader undervisningen før tid. Dette gælder uanset årsagen til fraværet, og uanset at fraværet er velbegrundet. Evt. planlagt fravær meddeles læreren i god tid og skrives ind i LUDUS Web.

  Ved fravær er man selv ansvarlig for at orientere sig om holdets arbejde.

  VUC Djursland har ret til at kræve lægeerklæring af kursister ved langvarigt eller hyppigt fravær. Lægeerklæringen betales af kursisten.

  Husk, at en betingelse for at få SU er, at du er studieaktiv og går til prøve og eksamen.

  Du skal deltage i undervisningen som aktiv og ansvarlig medspiller:

  • du skal være studieaktiv og tage medansvar i den samlede undervisningstid – også den del der ikke er skemalagt, men planlagt med andre tilrettelæggelsesformer.
  • du skal aflevere de skriftlige og mundtlige opgaver til tiden. Kvalitativt og kvantitativt skal de følge de krav, der er fastsat.
  • du har pligt til at deltage i ekskursioner med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 100 kr. pr. døgn pr. deltager, da ekskursioner indgår i undervisningen.

  Lærere, studievejledere og hf-leder følger med i din studieaktivitet. Studieaktiviteten vurderes løbende hen over skoleåret og bedømmes ud fra en helhedsvurdering af fremmøde, aktiv deltagelse og skriftlige afleveringer.

  Hvis det skønnes, at du er i fare for at blive erklæret studieinaktiv, har det følgende konsekvenser:  

  Du indkaldes til en samtale med en studievejleder, hvor I sammen laver en aftale for det videre forløb. Overholdes denne aftale ikke, vil du blive indkaldt til en samtale med hf-lederen. Dette møde skal ses som sidste chance. Hf-lederen kan ud fra en individuel og konkret vur­dering af din manglende studieaktivitet beslutte, om der skal tages særlige hensyn, eller om din SU skal stoppes. Undlader du at komme til møde med studievejleder, vil du straks blive indkaldt til møde med hf-leder. Undlader du at komme til møde med hf-leder, vil du blive udmeldt.

  Vær opmærksom på, at du altid vil blive indkaldt til en samtale med en studievejleder, hvis dit fravær når 10% af det samlede timetal.

 • Eksamen
  • Du er automatisk tilmeldt dine holds eksaminer. Framelding sker hos hf-lederen.
  • For at gå til eksamen, hvori der indgår forsøg, projekter og rapporter, er det en forudsætning, at sådanne gennemføres og afsluttes inden for den af faglæreren fastsatte tidsfrist.
  • Du informeres om reglerne for rettidigt fremmøde og om konsekvenserne af uretmæssigt at modtage eller give hjælp m.m. Du skal kende og følge de særlige regler, der gælder for at klage over en eksamination.
  • Hvis du udebliver fra eksamen, ikke overholder frameldingsfristen eller til en mundtlig eksamen trækker spørgsmål, men ikke vil eksamineres, indgår det i vurderingen af din studieaktivitet og kan dermed have konsekvenser for din SU.
 • Klager

  Kursister kan klage over hf-lederens afgørelse om sanktioner, som følger af, at ordens- og studiereglerne ikke er overholdt. Klagen indgives til Undervisningsministeriet i løbet af to uger fra hf-lederens afgørelse. Klagen skal være skriftlig og afleveres til hf-lederen, der videresender klagen til ministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Klageren får lejlighed til at kommentere udtalelsen inden for en uges frist, før sagen videresendes. Klagerens eventuelle kommentar sendes med til ministeriet. Klager til ministeriet har ikke opsættende virkning. En afgørelse om fx bortvisning kan derfor straks føres ud i livet.