Tværfagligt Eksamensprojekt

Eksamensprojektet er et projektarbejde inden for et tværfagligt emne, der afsluttes med en mundtlig eksamen.

Projektet skal omfatte mindst to og højst tre fag. Der udarbejdes en synopsis, som danner grundlag for den mundtlige eksamen. Eksamensprojektet laves individuelt.

Vigtig information

Download af skemaer

Vigtige datoer

 • Tilmeldingsfrist: senest 1. februar
 • Aflevering af problemformulering: 17. marts kl. 12 (- husk vejledernes underskrift)
 • Aflevering af synopsis: 28. april kl. 12 (mindst 3 eksemplarer)

Om projektet

Hvem skal lave projektet?

Hvis du afslutter en fuld HF eksamen, men ikke har kulturfaggruppen eller naturfaggruppen, skal du lave projektet.  Hvis du har eksamen i enten kulturfaggruppen eller naturfaggruppen skal du ikke lave projektet. 

Det betyder, at hvis du har taget samfundsfag, historie og religion samt biologi, kemi og geografi som enkeltfag her på VUC Djursland, skal du lave projektet.

Hvilke fag?

Du kan vælge fag til eksamensprojektet blandt de fag, du har taget eksamen i, eller som du skal til eksamen i til sommer. Du skal udarbejde projektet på det højeste faglige niveau, hvorpå du følger fagene eller har afsluttet fagene.

Problemformulering og synopsis

En problemformulering peger på de spørgsmål, der er projektarbejdets fokus.

Den kan udformes som et spørgsmål, der skal undersøges eller som en påstand/teori, der skal afklares.

Det er fornuftigt at rådføre sig med vejlederne i denne fase, og det er vejlederne, der godkender problemformuleringen.

Problemformuleringen afleveres med vejledernes underskrift på senest den 18. marts. Kl. 12.

En synopsis indeholder:

 1. Titel på emne og angivelse af indgående fag
 2. Problemformulering
 3. Oversigt over de problemstillinger, der er arbejdet med
 4. En præcisering af projektets konklusioner
 5. Oversigt over hvilke metoder, der er anvendt i arbejdet
 6. En konklusion, herunder evt. formulering af spørgsmål til videre arbejde
 7. En oversigt over anvendte kilder.

En synopsis er en tekst, der ikke kan stå alene. Den fungerer som ”talepapir”, der hjælper til at fastholde den røde tråd i den mundtlige fremlæggelse, og den er åben for uddybninger og tilføjelser.

Synopsen udarbejdes i de sidste 6 uger af undervisningen sideløbende med de almindelige timer og synopsis afleveres på kontoret i mindst 3 eksemplarer senest den 29. april kl. 12.00

Vejledning

Inden du tilmelder dig, skal du søge vejledning hos faglærerne. I denne fase skal du finde ud af, hvilke fag, der skal indgå og hvilket emne, du ønsker at arbejde med.

Herefter udfylder du en tilmeldingsblanket og sørger for at få faglærernes underskrift.

Som regel får du den faglærer til vejleder, som har underskrevet blanketten, men kurset forbeholder sig retten til at finde en anden vejleder.

Vejlederne medvirker i de næste faser af forløbet: 

 1. Når emnet præciseres og fastlægges 
 2. Når problemformuleringen udformes 
 3. Når synopsis udarbejdes

Du har selv ansvaret for at præcisere emnet, men det er vores erfaring, at det er uhyre vigtigt, at du bruger dine vejledere i alle faser af forløbet.

Vejlederne kan hjælpe med at afgrænse emnet, så det lægger op til fagenes samspil, og så det hverken bliver for snævert eller for åbent.

Det er tilladt at arbejde i forlængelse af et emne, der er behandlet i undervisningen, men du må ikke genbruge dele af tidligere opgaver, og emnet skal indeholde nyt stof eller nye synsvinkler.

Prøve / eksamen

Eksaminationstiden er 30 minutter pr. eksaminand. Prøven er individuel og består af eksaminandens præsentation og fremlæggelse af synopsen suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Censor kan inddrages i eksaminationen. 

Du skal selv medbringe synopsis og evt. supplerende noter.

Bedømmelsen sker på grundlag af den mundtlige præstation i forhold til de faglige mål i de fag, der indgår. Desuden lægges der vægt på behandling af emnet ud fra problemformuleringen, strukturering og formidling af det faglige stof og inddragelse af relevant baggrundsstof.

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.